Deze Algemene Voorwaarden van SalesProvider bestaan uit:

Hoofdstuk 1:

Een algemeen deel dat van toepassing is op alle door SalesProvider te leveren diensten en producten;

Hoofdstuk 2 t/m 5:

Aanvullende voorwaarden welke alleen van toepassing zijn op de in het hoofdstuk genoemde diensten.

HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1           Definities

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende begrippen, steeds aangeduid met een hoofdletter, de volgende betekenis:

1.1.     Advertentie: een banner, button of ander (beeld)materiaal bedoeld ter promotie van Opdrachtgever en/of diens producten of diensten, inclusief een hyperlink naar de Website;

1.2       Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, ongeacht de vorm waarin deze kenbaar worden gemaakt;

1.3       Eigen Content: de in het kader van de Dienst te gebruiken teksten, beeldmaterialen, logo’s, klant- en leadgegevens, marketing- en salesmaterialen en andere materialen afkomstig van Opdrachtgever;

1.4       Dashboard: een beveiligde en afgeschermde omgeving waarin Opdrachtgever de resultaten van de Dienst kan inzien;

1.5       Dienst: alle werkzaamheden en activiteiten van SalesProvider die onderwerp zijn van de Overeenkomst, waaronder mede begrepen sales-, acquisitie-, lead generatie- en advertentiediensten en Trainingen gericht op sales en acquisitie;

1.6       Intellectuele Eigendomsrechten: alle rechten van intellectuele eigendom en daarmee verwante rechten, zoals auteursrecht, merkrecht, octrooirecht, modelrecht, handelsnaamrecht, databankrecht en naburige rechten, alsmede rechten op knowhow;

1.7       Media: de door SalesProvider aan te wijzen websites of andere media waarop de Advertentie wordt geplaatst;

1.8       SalesProvider: SalesProvider, gevestigd te Legioendreef 5, 2235 BZ Valkenburg;

1.9       Opdrachtgever: de rechtspersoon of de natuurlijke persoon met wie SalesProvider een overeenkomst heeft gesloten;

1.10      Overeenkomst: de overeenkomst tussen Opdrachtgever en SalesProvider op grond waarvan SalesProvider een Dienst aan Opdrachtgever levert;

1.11      Rapportage: rapportage waarin de resultaten van de dienst zijn opgenomen, zoals campagne- of salesrapportage;

1.12      Trainingen: trainingen, cursussen, workshops of andere vormen van opleidingen op het gebied van sales, marketing en acquisitie;

1.13      Website: de website van Opdrachtgever.

Artikel 2           Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

2.1       De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op, en maken deel uit van, alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en andere rechtshandelingen betreffende de levering van Diensten door SalesProvider aan Opdrachtgever. Dit geldt ongeacht de vorm van deze Algemene Voorwaarden.

2.2      SalesProvider wijst uitdrukkelijk de toepasselijkheid van eventuele algemene (inkoop)voorwaarden van de Opdrachtgever van de hand.

2.3       Afwijkingen van de Algemene Voorwaarden gelden alleen indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door SalesProvider en de Opdrachtgever zijn overeengekomen.

2.4      SalesProvider is gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen. De wijziging zal via de website

van SalesProvider of op een andere wijze aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien Opdrachtgever de wijziging niet wil aanvaarden kan Opdrachtgever de Overeenkomst schriftelijk opzeggen per de datum waarop de wijziging ingaat.

Artikel 3           Totstandkoming Overeenkomst

3.1       Alle aanbiedingen en offertes van SalesProvider zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders door SalesProvider aangegeven.

3.2       Een Overeenkomst komt tot stand, doordat een opdracht van Opdrachtgever door SalesProvider wordt aanvaard of, indien dit eerder gebeurt, vanaf het moment dat SalesProvider uitvoering geeft aan de Opdracht. Alle door Opdrachtgever geplaatste opdrachten zijn bindend en kunnen niet worden herroepen.

Artikel 4           Uitvoering Diensten

4.1      SalesProvider zal bij de uitvoering van de Overeenkomst alle zorgvuldigheid in acht nemen, die redelijkerwijs van haar verwacht kan worden. Zij zal zich naar beste vermogen inspannen de Dienst te leveren conform de overeengekomen specificaties en binnen de overeengekomen termijnen.

4.2      SalesProvider geeft geen uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook. In het bijzonder garandeert SalesProvider niet dat:

  • Opdrachtgever door gebruik te maken van de Dienst bepaalde omzetten of salesresultaten behaalt;
  • de Dienst (waaronder de Advertenties, Media, Dashboard of ter beschikking gestelde programmatuur) ononderbroken zal werken of vrij van fouten en/of gebreken;

4.3      SalesProvider mag de Dienst (tijdelijk) buiten gebruik stellen of beperken bijvoorbeeld voor het onderhouden of aanpassen van de Dienst. SalesProvider mag de Dienst ook verbeteren en steeds aanpassen aan de actuele stand van de techniek en de ontwikkelingen in de markt. In deze gevallen heeft Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de Overeenkomst.

4.4      SalesProvider mag voor de uitvoering van de Dienst gebruikmaken van diensten van derden. SalesProvider is bovendien gerechtigd haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in het kader van een overdracht van haar onderneming, over te dragen aan een derde.

4.5       Indien naar het oordeel van SalesProvider de uitvoering van de Overeenkomst extra werkzaamheden met zich meebrengt, dan wel indien Opdrachtgever, of eventuele derden in opdracht van Opdrachtgever, extra werkzaamheden vraagt of veroorzaakt (bijvoorbeeld doordat Opdrachtgever onvolledige/onjuiste informatie verstrekt), mag SalesProvider alle extra bestede tijd en kosten, in voorkomende gevallen ook die van derden, aan Opdrachtgever in rekening brengen en is Opdrachtgever verplicht deze te vergoeden.

Artikel 5           Vergoedingen en betaling

5.1       Alle aan SalesProvider te betalen vergoedingen zijn exclusief BTW en vermeld in Euro’s. De vergoedingen kunnen bestaan uit eenmalig verschuldigde bedragen, maandelijks of anderszins periodiek verschuldigde bedragen en bedragen die afhankelijk zijn van het gebruik van de Dienst of van de omvang van de geleverde resultaten (zoals views, clicks of leads.

5.2      SalesProvider is eenmaal per jaar gerechtigd om de prijzen en vergoedingen te indexeren conform de consumentenprijsindex van het Centraal Bureau voor Statistiek.

5.3      SalesProvider is altijd gerechtigd om vooruitbetaling van een vergoeding te verzoeken.

5.4       Voor de vaststelling van de hoogte van de verschuldigde vergoedingen zijn de gegevens uit de administratie van SalesProvider leidend.

5.5       Betaling van de factuur door Opdrachtgever dient te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum.

5.6       Indien de Opdrachtgever enige factuur van SalesProvider niet binnen de betalingstermijn voldoet, is zij automatisch in verzuim, zonder dat een ingebrekestelling of sommatie nodig is. De Opdrachtgever is vanaf dat moment rente over het factuurbedrag verschuldigd ter hoogte van 1% per maand, waarbij een deel van de maand als hele maand genomen.

5.7       Indien de Opdrachtgever na ingebrekestelling nalatig blijft het verschuldigde bedrag, vermeerderd met de wettelijke rente, te voldoen, kan SalesProvider de vordering ter incasso uit handen geven. De Opdrachtgever is in dat geval naast betaling van de hoofdsom en daarover verschuldigde wettelijke rente gehouden tot de vergoeding van alle buitengerechtelijke en eventueel gerechtelijke kosten, uitdrukkelijk naast de eventueel in rechte vastgestelde kosten. De hoogte van de buitengerechtelijke kosten bedraagt minimaal 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-.

5.8       Een eventueel beroep van Opdrachtgever op opschorting, verrekening of aftrek is uitgesloten tenzij de door SalesProvider geleverde diensten niet goed worden uitgevoerd.

Artikel 6           Medewerking van de Opdrachtgever

6.1       Opdrachtgever zal zijn medewerking verlenen aan het uitvoeren van de Overeenkomst. Opdrachtgever zal onder meer tijdig alle voor de levering van de Diensten benodigde gegevens en informatie verstrekken, waaronder mede begrepen de Eigen Content.

6.2       Opdrachtgever staat ervoor in dat de in 6.1 bedoelde gegevens juist en volledig zijn en geen inbreuk maken op (intellectuele eigendoms) rechten van derden en dat gebruik daarvan door SalesProvider niet onrechtmatig (jegens derden) is. Opdrachtgever vrijwaart SalesProvider volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van deze gegevens door SalesProvider.

6.3       Opdrachtgever is niet gerechtigd haar rechten of verplichtingen uit de Overeenkomst over te dragen aan derden of aan derden in gebruik te geven, tenzij SalesProvider hiervoor uitdrukkelijk voorafgaande schriftelijk toestemming heeft verleend.

6.4       Opdrachtgever zal zich houden aan alle richtlijnen van SalesProvider inzake het gebruik van de Dienst.

6.5       Indien Opdrachtgever in het kader van de Dienst gebruik maakt van een gebruiksnaam, wachtwoord of ander beveiligingsmiddel, dient Opdrachtgever hiermee zorgvuldig om te gaan. In het geval misbruik of diefstal wordt vermoed, dient Opdrachtgever SalesProvider direct op de hoogte te stellen, zodat SalesProvider de toegang tot de Dienst van Opdrachtgever kan opheffen of andere passende maatregelen kan nemen. Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle kosten en schade verband houdend met het ongeautoriseerd gebruik van de Dienst via zijn gebruiksnaam, wachtwoord of ander beveiligingsmiddel.

6.6       Indien SalesProvider haar werkzaamheden geheel of gedeeltelijk op de locatie van de Opdrachtgever of op een andere externe locatie uitvoert, zal Opdrachtgever zonder daarvoor kosten in rekening te brengen, zorgen voor een daartoe geschikte, veilige ruimte, voorzien van alle benodigde apparatuur. Indien er bepaalde huisregels gelden, zal SalesProvider zich, voor zover redelijkerwijs mogelijk, hier aan houden.

6.7       Indien de door SalesProvider in rekening te brengen vergoeding afhankelijk is van gegevens uit de administratie van Opdrachtgever (bijvoorbeeld het aantal leads of het aantal door Opdrachtgever uitgebrachte offertes), dan zal Opdrachtgever deze gegevens steeds vóór de 5de van elke maand aan SalesProvider verstrekken. Bij twijfel over de juistheid van deze gegevens is SalesProvider gerechtigd om inzage te krijgen in de relevante boeken en bescheiden. Opdrachtgever zal binnen 2 werkdagen na de ontvangst van een verzoek daartoe van SalesProvider, SalesProvider toegang verlenen tot deze relevante boeken en bescheiden. SalesProvider is gerechtigd om hiervan kopieën voor haar eigen administratie te maken.

6.8       Gedurende de duur van de Overeenkomst en een periode van een jaar na afloop van de Overeenkomst is Opdrachtgever niet gerechtigd om werknemers of consultants die, gedurende de Overeenkomst, werkzaamheden verrichten voor SalesProvider in dienst te nemen dan wel op andere wijze aan zich te binden (bijvoorbeeld als externe consultant of adviseur).

Artikel 7.          Klant- en persoonsgegevens

7.1       Als dit is overeengekomen verwerkt SalesProvider in opdracht van Opdrachtgever persoonsgegevens, (waaronder klantgegevens en IP adressen), één en ander steeds in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens. De verantwoordelijkheid voor deze verwerking ligt uitsluitend bij Opdrachtgever. SalesProvider handelt in dit kader alleen als bewerker in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens.

7.2       Opdrachtgever garandeert gerechtigd te zijn om de in het kader van de Dienst gebruikte persoonsgegevens te (laten) verwerken (en dus gebruiken) in de Dienst en dat deze verwerking niet onrechtmatig is. Opdrachtgever vrijwaart SalesProvider volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van de persoonsgegevens in de Dienst.

7.3      SalesProvider zal passende technische en organisatorische maatregelen ten uitvoer leggen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

7.4      SalesProvider is gerechtigd om de klant- en persoonsgegevens te anonimiseren en vervolgens op geaggregeerd en geanonimiseerd niveau de in het kader van de Dienst te gebruiken (i) voor onderzoeksdoeleinden en (ii) om de Dienst te kunnen optimaliseren.

Artikel 8           Intellectuele eigendom

8.1       De Intellectuele Eigendomsrechten op alle documentatie, programmatuur, Rapportages, Dashboard, Advertenties, sales scripts, trainingsmaterialen en alle andere materialen die worden ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de Dienst, dan wel die daaruit voortvloeien, berusten uitsluitend bij SalesProvider of haar licentiegevers. Gedurende de Overeenkomst verleent SalesProvider aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om de bedoelde materialen alsmede de resultaten van de Diensten binnen zijn eigen onderneming en voor de overeengekomen doelstellingen te gebruiken.

8.2       De Intellectuele Eigendomsrechten op de Eigen Content die Opdrachtgever in het kader van de Overeenkomst aan SalesProvider ter beschikking stelt, blijft eigendom van Opdrachtgever of diens licentiegevers. Opdrachtgever verleent SalesProvider het onbeperkt en onvoorwaardelijk recht de Eigen Content voor de uitvoering van de Overeenkomst te gebruiken.

8.3       Opdrachtgever staat ervoor in dat de door hem ter beschikking gestelde materialen geen inbreuk maken op rechten van derden en dat hij gerechtigd is deze materialen aan SalesProvider ter beschikking te stellen. Opdrachtgever vrijwaart SalesProvider volledig van eventuele aanspraken en vorderingen tot schadevergoeding van derden en vrijwaart SalesProvider eveneens van alle door haar in verband met deze aanspraken en vorderingen gemaakte kosten.

8.4       Opdrachtgever mag aanduidingen van rechthebbenden met betrekking tot Intellectuele Eigendomsrechten niet verwijderen. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

Artikel 9           Geheimhouding

9.1       Partijen zullen alle vertrouwelijke informatie die zij van de wederpartij ontvangen volledig geheimhouden. Onder vertrouwelijke informatie wordt in ieder geval begrepen de aan de Dienst ten grondslag liggende werkwijze, methoden en technieken, de door SalesProvider aan Opdrachtgever verstrekte adviezen en de klantgegevens van Opdrachtgever. Partijen leggen deze verplichting ook op aan hun werknemers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de overeenkomst tussen partijen.

9.2       Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der partijen als zodanig is aangeduid.

Artikel 10         Aansprakelijkheid SalesProvider

10.1      De aansprakelijkheid van SalesProvider wegens toerekenbare tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot vergoeding van door de Opdrachtgever geleden directe schade tot maximaal het bedrag van de voor de betreffende Overeenkomst bedongen vergoeding. In geen geval zal de totale vergoeding meer bedragen dan Euro 5.000,- per gebeurtenis, waarbij een reeks van gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd.

10.2      Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de kosten die de Opdrachtgever redelijkerwijs heeft moeten maken om de tekortkoming van SalesProvider te herstellen of op te heffen, zodat de prestatie van SalesProvider wel aan de Overeenkomst beantwoordt, redelijke kosten ter voorkoming of beperking van zulke schade en redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang daarvan.

10.3      Iedere aansprakelijkheid van SalesProvider voor indirecte schade, waaronder begrepen maar niet beperkt tot gevolgschade, winstderving en omzetderving, is uitgesloten.

10.4      De in dit artikel opgenomen beperking van aansprakelijkheid geldt niet voor schade die te wijten is aan de opzet of grove schuld van SalesProvider of haar personeel.

Artikel 11         Duur van de overeenkomst

11.1      De Overeenkomst wordt aangegaan voor de overeengekomen duur. Daarna wordt de Overeenkomst steeds stilzwijgend verlengd voor een termijn van één (1) kalender maand.

11.2     SalesProvider mag de uitvoering van de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk opschorten indien Opdrachtgever tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen uit de Overeenkomst, dan wel indien SalesProvider gegronde vrees heeft dat Opdrachtgever niet kan voldoen aan zijn (betalings)verplichtingen, onverminderd enig ander aan SalesProvider toekomend recht. Zodra Opdrachtgever alsnog de Overeenkomst nakomt en/of voldoende zekerheid stelt ter voldoening van zijn verplichtingen, zal SalesProvider de opschorting opheffen.

11.3      Onverminderd alle overige rechten, zijn Partijen gerechtigd de Overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst en zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk te ontbinden indien de andere partij:

  • surseance van betaling heeft aangevraagd of dit aan deze is verleend;
  • in staat van faillissement is verklaard of een faillissementsaanvraag is ingediend.

11.4      Opzegging, opschorting of ontbinding van de Overeenkomst ontslaat Opdrachtgever niet van zijn betalingsverplichting ter zake van al door SalesProvider geleverde Diensten. Bedragen die SalesProvider voor de beëindiging heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij al ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, worden op het moment van de beëindiging direct opeisbaar.

11.5      De bepalingen die naar hun aard bestemd zijn om beëindiging van de Overeenkomst te overleven, blijven ook na beëindiging van kracht.

11.6      Direct na beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden ook, staakt Opdrachtgever het gebruik van de Dienst en vernietigt of retourneert hij alle door SalesProvider in het kader van de Dienst ter beschikking gestelde materialen.

Artikel 12         Geschillen

12.1      Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die voortvloeien uit of betrekking hebben op de Overeenkomsten worden bij uitsluiting voorgelegd aan de bevoegde rechter in het Arrondissement Midden-Nederland.

HOOFDSTUK 2.      AANVULLENDE VOORWAARDEN SalesProvider

In aanvulling op de voorwaarden uit hoofdstuk gelden voor SalesProvider de volgende aanvullende voorwaarden (artikel13 t/m 15).

Artikel 13         Plaatsing van Advertentie

13.1      SalesProvider zal steeds haar uiterste best doen om de Advertentie op te nemen in de overeengekomen Media.

13.2      Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de Eigen Content waaronder de inhoud van de in het kader van de Dienst te gebruiken Advertentie en zal steeds zelf controleren of de inhoud van de Advertentie (en de gevolgen daarvan) in lijn is met het doel van de Overeenkomst.

13.3      De Advertentie dient steeds te voldoen aan de door SalesProvider bekend gemaakte specificaties en eisen. Deze specificaties en eisen kunnen tijdens de duur van de Overeenkomst wijzigen. SalesProvider zal Opdrachtgever van een dergelijke wijziging tijdig op de hoogte stellen.

13.4     SalesProvider behoudt zich te allen tijde het recht voor een Advertentie, zonder voorafgaande mededeling, te weigeren, te verwijderen, niet verder via de Dienst te verspreiden of aan te passen, zonder dat Opdrachtgever aanspraak heeft op enige vergoeding. SalesProvider zal zo Opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen. Voorgaande kan bijvoorbeeld gebeuren indien SalesProvider het vermoeden heeft dat de inhoud van de Advertentie onrechtmatig is en/of inbreuk maakt op (intellectuele eigendoms)rechten van derden

13.3     SalesProvider kan Opdrachtgever verzoeken de Advertentie te controleren. Indien SalesProvider een dergelijk verzoek doet, dient Opdrachtgever binnen 2 (twee) werkdagen na ontvangst hiervan eventuele wijzigingen door te geven aan SalesProvider. Daarna geldt de Advertentie als definitief door Opdrachtgever geaccepteerd. Deze wijzigingen kunnen alleen betrekking hebben op feitelijke onjuistheden in de tekst van de Advertentie.

 

Artikel 14         Rapportage

14.1     Als onderdeel van de Dienst zal SalesProvider Opdrachtgever periodiek voorzien van Rapportages welke , indien overeengekomen, via het Dashboard aan Opdrachtgever ter beschikking kunnen worden gesteld. De Rapportage kan bestaan uit een overzicht van de resultaten van de Advertentie, de Media, eventuele conversie- en sales cijfers en de resultaten afkomstig uit de voor de Opdrachtgever gebruikte cookies of andere retargeting technologieën , één en ander afhankelijk van de overeengekomen Dienst.

Artikel 15         Retargeting en cookies

15.1      Indien overeengekomen maakt de Dienst gebruik van zogenaamde retargeting / remarketing technologieën, waaronder cookies. Met deze technologie kunnen bezoekers van de Website worden gevolgd over websites van derden waarop vervolgens Advertentie wordt getoond. Met de technologie kan eveneens op geanonimiseerd niveau de interesses van bezoekers aan de Website worden geanalyseerd.

15.2      Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat het gebruik van deze retargeting / remarketing technologieën valt onder de bepalingen neergelegd in artikel 11.7A van de Telecommunicatiewet (Cookiebepaling). Opdrachtgever garandeert dan ook dat het gebruik van de deze retargeting / remarketing technologieën in lijn is met artikel 11.7A Tw en dat hij op een juiste wijze toestemming heeft verkregen van de bezoeker van zijn Website. Opdrachtgever vrijwaart SalesProvider volledig van alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met het gebruik van de retargeting / remarketing technologieën in de Dienst.

 

 HOOFDSTUK 3.      AANVULLENDE VOORWAARDEN PROSPECTHERKENNING

In aanvulling op de voorwaarden in hoofdstuk 1 (Algemene Bepalingen) gelden voor de dienst Prospectherkenning de volgende aanvullende voorwaarden (artikelen 16 t/m 18).

 

Artikel 16.        Licentie voor gebruik programmatuur

16.1      Alvorens gebruik te kunnen maken van de Dienst, dient Opdrachtgever de door SalesProvider verstrekte programmatuur te integreren in zijn Website op de door SalesProvider aan te geven wijze.

16.2      Gedurende de duur van de Overeenkomst verleent SalesProvider aan Opdrachtgever een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht om deze programmatuur, in overeenstemming met deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst en uitsluitend in het kader van de Dienst, te gebruiken. Na afloop van de Dienst dient Opdrachtgever de programmatuur te verwijderen en mag deze niet meer worden gebruikt.

16.3      Opdrachtgever mag de door SalesProvider verstrekte programmatuur niet aan derden ter beschikking stellen en ook niet op een andere wijze (commercieel) exploiteren, openbaar maken of verveelvoudigen.

Artikel 17.        IP adressen en Cookies

17.1      Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat in het kader van de Dienst IP adressen van de bezoekers van de Website worden verzameld en gebruik wordt gemaakt van cookies en vergelijkbare technologieën.

17.2      Opdrachtgever draagt er zorg voor dat de verzameling van IP adressen en gebruik van cookies voldoet aan de relevante bepalingen uit de Wet Bescherming Persoonsgegevens en de Telecommunicatiewet. Hij staat er voor in dat hij op een juiste wijze toestemming heeft verkregen van de bezoeker van zijn Website. Opdrachtgever vrijwaart SalesProvider volledig voor alle kosten en schade (waaronder schade als gevolg van claims van derden) die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met de verwerking van de IP adressen en het gebruik van de cookies of vergelijkbare technologieën in de Dienst.

 

Artikel 18.        Toegang tot Dashboard

18.1      Als onderdeel van de Dienst stelt SalesProvider online (op afstand) een Dashboard aan Opdrachtgever ter beschikking. Opdrachtgever kan via een toegangscode, wachtwoord of ander beveiligingsmiddel toegang krijgen tot dit Dashboard. Opdrachtgever kan via dit Dashboard de door SalesProvider opgemaakte Rapportages inzien.

18.2      Opdrachtgever is ermee bekend en gaat ermee akkoord dat de werking en toegankelijkheid van het Dashboard mede afhankelijk is van het functioneren van de, door Opdrachtgever gebruikte, computersystemen en (internet) verbindingen. SalesProvider is niet aansprakelijk voor het tijdelijk of permanent disfunctioneren daarvan.

HOOFDSTUK 4.      AANVULLENDE VOORWAARDEN TRAININGEN

In aanvulling op de voorwaarden uit Hoofdstuk 1 gelden voor de door SalesProvider te geven Trainingen de volgende aanvullende voorwaarden (artikel 19).

 

Artikel 19.        Trainingen

19.1      Annuleren van de Training kan alleen schriftelijk of per e-mail. Als annuleringsdatum geldt de datum van de ontvangst van de brief door SalesProvider danwel de datum van ontvangst van de e-mail van Opdrachtgever.

19.2      Ingeval van annulering is Opdrachtgever het volgende verschuldigd:

  • Bij annulering tot uiterlijk 5 weken voor de geplande startdatum van de Training is Opdrachtgever € 60,- aan administratiekosten verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.
  • Bij annulering later dan 5 weken voor de geplande startdatum van de Training is Opdrachtgever de volledige prijs van de Training verschuldigd, tenzij anders overeengekomen.

19.3      Indien Opdrachtgever in plaats van de opgegeven cursist een vervanger wil laten deelnemen aan de Training, dient hij dit uiterlijk een week voor de startdatum aan SalesProvider te melden. Opdrachtgever is in dat geval in aanvulling op het overeengekomen tarief voor de Training administratiekosten ter hoogte van € 60,- verschuldigd.

19.4      Bij onvoldoende aanmeldingen voor de Training is SalesProvider gerechtigd om de Training te annuleren, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade of kosten. Opdrachtgever is in dat geval gerechtigd tot terugbetaling van de al door hem betaalde vergoeding voor de Training.

19.5     SalesProvider is gerechtigd om de datum voor de Training te wijzigen. De nieuwe datum zal per e-mail aan Opdrachtgever bekend worden gemaakt. Indien Opdrachtgever op deze nieuwe datum verhinderd is, kan hij binnen 14 dagen na de ontvangst van de e-mail waarin de gewijzigde datum bekend wordt gemaakt, de Training kosteloos annuleren.

19.6      De Trainingen worden tijdens reguliere kantooruren gegeven op de door Opdrachtgever aangewezen locatie. Onder reguliere kantooruren wordt in dit kader verstaan maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, met uitzondering van Nederlandse feestdagen. Indien de Training onverhoopt buiten de kantooruren plaats vindt, is SalesProvider gerechtigd een opslag van 50% op het overeengekomen (uur)tarief in rekening te brengen voor het deel van de training dat buiten de reguliere kantooruren plaats vond.

19.7      Tenzij anders overeengekomen zijn de vergoedingen exclusief reistijd en exclusief de reis- en verblijf kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk door SalesProvider in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Hierbij geldt dat de reistijd berekend wordt op basis van 50% van het uurtarief voor de trainer. De reis- en verblijfkosten worden berekend aan de hand van de standaard door SalesProvider gehanteerde vergoedingen.

HOOFDSTUK 5.      AANVULLENDE VOORWAARDEN CONSULTANCY EN INTERIMDIENSTEN

In aanvulling op de voorwaarden uit Hoofdstuk 1 gelden voor de consultancy en interim diensten de volgende aanvullende voorwaarden (artikel 20).

 

Artikel 20.        Consultancy en Interim

20.1      De door SalesProvider in te zetten consultants zullen beschikken over de met SalesProvider schriftelijk overeengekomen kwalificaties.

20.2      Indien partijen zijn overeengekomen dat de Dienst wordt geleverd door een bepaalde consultant van SalesProvider, is SalesProvider te allen tijde gerechtigd deze consultant, na overleg met Opdrachtgever te vervangen door een ander consultant met vergelijkbare kwalificaties en kennis.

20.3      De consultants zullen hun werkzaamheden tijdens reguliere kantooruren uitvoeren op de door Opdrachtgever aangewezen locatie. Onder reguliere kantooruren wordt in dit kader verstaan maandag t/m vrijdag tussen 9.00 en 17.00 uur, met uitzondering van Nederlandse feestdagen. Indien de consultants buiten de kantooruren werkzaamheden verrichten, is SalesProvider gerechtigd een opslag van 50% op het overeengekomen (uur)tarief voor de buiten de kantooruren gewerkte uren in rekening te brengen.

20.4      Tenzij anders overeengekomen zijn de vergoedingen exclusief reistijd en exclusief de reis- en verblijf kosten. Deze kosten zullen afzonderlijk door SalesProvider in rekening worden gebracht bij Opdrachtgever. Hierbij geldt dat de reistijd berekend wordt op basis van 50% van het uurtarief voor de consultant. De reis- en verblijfkosten worden berekend aan de hand van de standaard door SalesProvider gehanteerde vergoedingen.