GDPR (AVG)

Bij SalesProvider, (“wij”, “ons” of “onze”), betekent het op de eerste plaats stellen van onze klanten en campagne ontvangers (“u” of “uw”) dat de wereldwijde privacy- en gegevensbeschermingsnormen worden overtroffen om om belangrijke contacten en gevoelige gegevens en communicatie privé en veilig te houden.

We hebben onze infrastructuur, applicaties en tools zo opgezet dat u uw belangrijke relaties kunt versterken en benutten wanneer ze er het meest toe doen, zonder dat u zich zorgen hoeft te maken over gegevensbeveiliging of privacy.

Alle serviceactiviteiten van SalesProvider zijn officieel beoordeeld op basis van de eisen van de nieuwe Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet door een geautoriseerde instantie voor gegevensbescherming en compliance in Nederland.

GDPR is een wettelijk kader dat richtlijnen vaststelt voor het verzamelen, opslaan en verwerken van persoonlijke informatie van personen die in de Europese Unie (EU) wonen. SalesProvider heeft zijn processen gestructureerd om te voldoen aan deze en andere wettelijke kaders. GDPR is ingewikkeld, maar er zijn 3 belangrijke punten waarmee u rekening moet houden bij het beoordelen van de naleving. Vul een  beoordeling van het gerechtvaardigd belang in om te onderzoeken of uw campagne internationaal  conform zal zijn .

 1. Net als B2B cold calling, is B2B* cold e-mailing gerechtvaardigd onder de AVG zolang een afzender een “gerechtvaardigd belang” heeft om contact op te nemen met een persoon. Dit gerechtvaardigd belang is gerechtvaardigd als:
  1. De afzender neemt alleen om een ​​bepaalde reden contact op met bepaalde personen.
  2. De reden voor communicatie bevat potentieel voordeel voor de persoon en het bedrijf waarmee contact wordt opgenomen.
  3. SalesProvider gebruikt alleen zakelijke e-mailadressen of LinkedIn (zakelijke sociale media) profiel-URL’s, waardoor de communicatie een B2B-karakter heeft.

 2. SalesProvider behaalt “legitiem belang” door met zijn klanten samen te werken om:
  1. Selecteer een relevante doelgroep voor de outreach.
  2. Maak een boodschap die specifiek relevant is voor de doelgroep waarmee we in contact komen.
  3. We geven ontvangers van campagnes ook de mogelijkheid om zich af te melden voor verdere communicatie, mochten ze deze niet relevant vinden.

 3. Voor het samenstellen van contactlijsten gebruikt SalesProvider alleen openbaar beschikbare gegevens en inzichten. Als klanten van SalesProvider willen dat we hun eigen gegevens gebruiken, moeten we er eerst voor zorgen dat deze gegevens op de juiste manier worden verkregen. Als SalesProvider vaststelt dat je geplande B2B-prospect activiteit niet voldoet aan de criteria voor “legitieme belangen” binnen het toepassingsgebied van de AVG of als uw aanpak in strijd zou zijn met een ander deel van de regelgeving, dan kunnen we de activiteit niet ondersteunen binnen de regio’s die onder de AVG vallen.

* Regelgeving voor B2C-communicatie is veel strenger en verbiedt elk contact met een persoon, tenzij deze persoon toestemming heeft gegeven om door de zakelijke entiteit te worden benaderd.

PRIVACYVERKLARING

SalesProvider respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder de rechten van bezoekers met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie met onze klanten hebben wij daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de mogelijkheden voor betrokkenen om hun de rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl. Met het voortzetten van het bezoek van deze website accepteert u de volgende gebruikersvoorwaarden. U accepteert het gebruik van cookies en andere tracking systems. De huidige op de website beschikbare versie van de privacy policy is de enige versie die van toepassing is zolang u de website bezoekt, totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt. Artikel 1 – Wettelijke bepalingen Website (hierna ook “De website”): SalesProvider Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): SalesProvider, gevestigd te Legioendreef 5 2235BZ Valkenburg, kvk-nummer: 84266228. Artikel 2 – Toegang tot de website De toegang tot de website en het gebruik is strikt persoonlijk. U zult deze website alsook de gegevens en informatie die daarop verstrekt worden niet gebruiken voor commerciële-, politieke- of publicitaire doeleinden, danwel voor enige commerciële aanbiedingen en in het bijzonder niet gebruiken voor ongevraagde elektronische aanbiedingen. Artikel 3 – De content van de website   Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, alsook alle technische applicaties die gebruikt kunnen worden om de website te laten functioneren en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze site zijn gebruikt, zijn beschermd bij wet door intellectuele eigendomsrechten. Iedere reproductie, herhaling, gebruik of aanpassing, op welke wijze dan ook, van het geheel of slechts een onderdeel ervan, met inbegrip van de technische applicaties, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke, is ten strengste verboden. Indien de beheerder niet meteen actie onderneemt tegen enig inbreuk, kan dat niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming danwel het afzien van rechtsvervolging. Artikel 4 – Het beheer van de website Voor het goede beheer van de website kan de beheerder op ieder moment: – de toegang aan een bepaalde categorie bezoekers schorsen, onderbreken of beperken tot de gehele of een gedeelte van de website – alle informatie verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren of in strijd is met nationale of internationale wetgeving of in strijd is met internet-etiquette de website tijdelijk niet beschikbaar hebben teneinde updates uit te kunnen voeren.  Artikel 5 – Verantwoordelijkheden De beheerder is in geen geval verantwoordelijk voor falen, storingen, moeilijkheden of onderbrekingen van het functioneren van de website, waardoor de website of een van zijn functionaliteiten niet toegankelijk is. De wijze waarop u verbinding zoekt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient zelf alle geschikte maatregelen te treffen om uw apparatuur en uw gegevens te beschermen tegen onder andere virusaanvallen op het internet. U bent bovendien zelf verantwoordelijk voor de websites en de gegevens die u op internet raadpleegt. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures die tegen u worden gevoerd: – vanwege het gebruik van de website of diensten toegankelijk via internet – vanwege het schenden van de voorwaarden van deze privacy policy De beheerder is niet verantwoordelijk voor enige schade die u zelf oploopt, dan wel derden of uw apparatuur oplopen als gevolg van uw verbinding met of het gebruik van de website. U zult zich onthouden van iedere actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Indien de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle schade die hij dientengevolge lijdt en nog zal lijden op u te verhalen. Artikel 6 – Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door SalesProvider en (een) externe verwerker(s). Onder persoonsgegevens worden verstaan: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit. De persoonsgegevens die op de website worden verzameld worden hoofdzakelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en indien aan de orde voor het verwerken van uw bestellingen. Artikel 7 – Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft eenieder recht op inzage van en rectificatie of wissing van zijn persoonsgegevens of beperking van de hem betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@salesprovider.nl. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen. Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd. Artikel 8 – Verwerking van persoonsgegevens In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan de bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen. Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke het verplichte karakter van deze informatie aangeven op het moment van het vragen van de gegevens. Artikel 9 – Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: info@salesprovider.nl. Indien u tijdens het bezoek van de website enige persoonsgegevens tegenkomt, dient u zich te onthouden van het verzamelen ervan of van enig ander ongeoorloofd gebruik alsook van iedere daad die een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer van die perso(o)n(en) oplevert. De beheerder is in geen geval verantwoordelijk in bovengenoemde situaties. Artikel 10 – Bewaartermijn gegevens De door de beheerder van website verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald. Artikel 11 – Cookies Een cookie is een klein tekstbestand dat bij bezoek aan onze website geplaatst wordt op de harde schijf van je computer. Een cookie bevat gegevens zodat je bij elk bezoek aan onze website als bezoeker kan worden herkend. Het is dan mogelijk om onze website speciaal op jou in te stellen en het inloggen te vergemakkelijken. Wanneer je onze website bezoekt, verschijnt er een banner waarmee we je informeren over het gebruik van cookies. Bij verder gebruik van onze website accepteer je het gebruik ervan. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden. Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:
 1. Functionele cookies: zoals sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
 2. Geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website. We kunnen niet zien wie onze websites bezoekt of vanaf welke pc het bezoek plaatsvindt
 3. Niet-geanonymiseerde Analytische cookies: om inzage te krijgen in het bezoek aan onze website op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina’s en onderwerpen. Op deze wijze kunnen we de communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van bezoekers van onze website
 4. Tracking cookies: zoals advertentiecookies die zijn bedoeld voor het tonen van relevante advertenties. Uit de informatie over bezochte websites kunnen persoonlijke interesses worden afgeleid. Daarmee kunnen organisaties hun websitebezoekers bijvoorbeeld gerichte advertenties tonen. Tracking cookies maken het mogelijk om profielen van mensen op te stellen en hen anders te behandelen. Met tracking cookies worden doorgaans persoonsgegevens verwerkt.
Wanneer u onze website bezoekt kunnen cookies afkomstig van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd, tenzij u de cookies bij uw websitebezoek niet accepteert. Meer specifiek gebruiken wij de volgende cookies:
 • Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)
 • Facebook (tracking cookie)
 • Google Adwords (tracking cookie)
 • LinkedIn (tracking cookie)
 • Zoho (tracking cookie)
Google Analytics cookies worden geanonimiseerd geplaatst. Dat wil zeggen dat het laatste gedeelte van uw IP-adres automatisch wordt verwijderd. Uw gegevens worden dan anoniem verwerkt en zorgen alleen voor analytisch gebruik van onze website.  Uw gegevens worden niet met Google gedeeld en er wordt geen gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies. Met Google is hiervoor een bewerkersovereenkomst afgesloten. Artikel 12 – Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan het beeldmateriaal dat behoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend. Artikel 13 – Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke uitzondering van toepassing is. Artikel 14 – Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u zich richten tot: info@salesprovider.nl. Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op 2 oktober 2022